Wytyczne diagnostyki osób z niepełnosprawnościami - historia powstawania

Władysław Jacek Paluchowski

Abstrakt


Artykuł opisuje proces tworzenia „Wytycznych Diagnostyki Osób z Niepełnosprawnościami”. Załącznikiem do niego jest tekst wytycznych.

Guidelines for the diagnostics of people with disabilities - the history of formation

The article describes the process of creating "Guidelines for Diagnosis of Disabled Persons". The text of the guidelines is attached to it.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AERA, APA, NCME (2007). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ballesteros, S., Bardisa, D., Miller, S., Realem, J.M. (2005). The Haptic Test Battery: A new instrument to test tactual abilities in blind and visually impaired and sighted children. The British Journal of Visual Impairment, 23 (1), 11–24.

Heaney, K.J., Pullin, D.C. (1998). Accommodations and flags: Admission testing and the rights of individuals with disabilities. Educational Assessment, 5, 71–93.

International Test Comission (2006). Policy on the use of Psychometric Tests in Ireland. Developed by The Psychological Society of Ireland. APPENDIX B: Points to consider when making arrangements for testing people with disabilities or impairments. Dublin: The Psychological Society of Ireland. Pobrane z: https://www.psychologicalsociety.ie/file_downloader.php?status=public&filename=Policy%20on%20the%20use%20of%20Psychometric%20Tests_file_324.pdf (styczeń 2014)

Mazella, A., Albaret, J-M., Picard, D. (2014). Haptic tests for use with children and adults with visual impairment: A Literature Review. Journal of Visual Impairment and Blindness, 108, 227–237.

Międzynarodowa Komisja ds. Testów ITC (2005). Wytyczne międzynarodowej komisji ds. testów (International Test Comission – ITC) z 2000 roku dotyczące stosowania testów: wersja polska. Tłumaczenie autoryzowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Warszawa: PTP. Pobrane z: http://www.practest.com.pl/files/ITC-Stosowanie_test%C3%B3w.pdf (styczeń 2016).

Paluchowski, W. J.. Hornowska, E. (2017). Problemy związane z badaniami testowymi osób niepełnosprawnych. W: W.J. Paluchowski (red.). Diagnozowanie wyzwania i konteksty, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Pitoniak, M. J., Royer, J. M. (2001). Testing accommodations for examinees with disabilities: A review of psychometric, legal, and social policy issues. Review of Educational Research, 71 (1), 53–104.

Psychological Testing Centre BPS (2016a). Hearing loss, deafness and psychometric testing Practical advice for test users managing the testing of people who are Deaf or have a hearing loss. Leicester: The British Psychological Society. Pobrano z: https://ptc.bps.org.uk/sites/ptc.bps.org.uk/files/guidance_documents/ptc25_hearing_loss_and_deafness_web_0.pdf (wrzesień 2016)

Psychological Testing Centre BPS (2016b). Visual impairment and psychometric testing. Practical advice for test users managing the testing of people who have sight disabilities. Leicester: The British Psychological Society. Pobrano z: https://ptc.bps.org.uk/sites/ptc.bps.org.uk/files/guidance_documents/ptc23_visual_impairment_0.pdf (wrzesień 2016)

Public Service Commission of Canada (2007). Guide for Assessing Persons with Disabilities. How to determine and implement assessment accommodations. Pobrane z: https://www.canada.ca/content/dam/canada/public-service-commission/migration/plcy-pltq/guides/assessment-evaluation/apwd-eph/pdf/apwd-eph-eng.pdf (styczeń 2016).

Tindal, G., Fuchs, L. (2000). A summary of research on test changes: An empirical basis for defining accommodations. Lexington: University of Kentucky, Mid-South Regional Resource Center Interdisciplinary Human Development Institute.

WHO (2001). Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (tłumaczenie polskie z 2009 roku). Warszawa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Pobrane z: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icf_polish_version_56a8f7984213a.pdf (wrzesień 2016)

Wiliński, M., Wiśniewska-Jankowska, A. (2017). Utrudnienia w diagnozie psychologicznej osób z niepełnosprawnościami. W: W.J. Paluchowski (red.). Diagnozowanie wyzwania i konteksty, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Williams, M. (1986). Test inteligencji dla dzieci niewidomych i częściowo widzących: podręcznik. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa Oświaty i Wychowania (tłumaczenie: L. Janca, A. Polonis).


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Władysław Jacek Paluchowski