Diagnoza par i rodzin do psychoterapii – omówienie dokumentu

Bartosz Piotr Zalewski

Abstrakt


W tekście opisano proces tworzenia dokumentu opisującego wskazówki dla diagnozowania par i rodzin do psychoterapii, wynikające ze standardów ogólnych, omówiono strukturę dokumentu i zawartość poszczególnych części oraz odniesiono je do Kodeksu Etycznego psychoterapeutów (w jego części dotyczącej terapii par i rodzin).

Diagnosis of couples and families for psychotherapy - discussion of the document

The text describes how a document describing guidelines for diagnosing couples and families for psychotherapy, resulting from general standards, was created, the structure and content of the document was discussed and its reference to the Code of Ethics of Psychotherapists (in its part concerning the therapy of couples and families).


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chrząstowski, S. (2014). Wiara psychoterapeutów we własny obiektywizm, w doświadczenie kliniczne oraz wartość informacji zwrotnych – perspektywa psychologii społecznej i poznawczej. Psychoterapia, 3(170), 15-26.

Chrząstowski, S., de Barbaro, B. (2011). Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii. Kraków: UJ.

Dattilio F. M. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin. Podręcznik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fernández-Ballesteros, R., De Bruyn, E. E. J., Godoy, A., Hornke, L. F., Ter Laak, J., Vizcarro, C., Westhoff, K., et al. (2001). Guidelines for the Assessment Process (GAP): A proposal for discussion. European Journal of Psychological Assessment, 17(3), 187-200.

Kodeks Etyczny Psychoterapeutów (2015). Polskie Towarzystwo Psychoterapeutyczne, pobrane dnia 15.01.2019 roku ze strony: http://www.sntr.org.pl/userfiles/file/Kodeks%20etyczny%20pschoterapeuty.pdf

Krishnamurthy, R., VandeCreek, L., Kaslow, N.J., Tazeau,Y.N., Mivelle, M.L., Kerns, R., Stegman, R., Suzuki, L., Benton, S.A. (2004). Achieving competency In psychological assessment: Directions for education and training. Journal of Cinical Psychology, 7, 725-739.

Paluchowski, J. W. (2010). Diagnoza oparta na dowodach empirycznych – czy potrzebny jest polski Buros? Roczniki Psychologiczne, 2010, 13(2), 7-27.

Paluchowski, J. W. (2015). Kompetencje diagnostyczne psychologów. [W:] M. Filipiak, W. J. Paluchowski, B. Zalewski i M. Tarnowska (red.), Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia (35-56). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Paluchowski, J. W., Tarnowska, M., Filipiak, M., Zalewski, B. (2015). Standardy diagnozy psychologicznej. [W:] M. Filipiak, W. J. Paluchowski, B. Zalewski i M. Tarnowska (red.), Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia (57-93). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2005). O różnorodności form wywiadu oraz prób jej uporządkowania. W: K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz (red.), Wywiad psychologiczny. T. 1: Wywiad jako postępowanie badawcze (17-30). Warszawa: Pracownia Testów PTP.

Zalewski, B., Kamińska, A. (2015). Diagnoza osób starających się o otrzymanie statusu uchodźcy w Polsce. [W:] M. Fiipiak, W. J. Paluchowski, B. Zalewski i M. Tarnowska (red.), Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia (231-342). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Bartosz Piotr Zalewski