Diagnoza osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce – omówienie nowelizacji

Bartosz Piotr Zalewski

Abstrakt


 Od czasu powstania pierwszych standardów procesu diagnozowania uchodźców zaszły w tym obszarze istotne zmiany, związane z wprowadzeniem nowych regulacji (standardy ogólne, nowe procedury identyfikacji uchodźców). W tekście opisana jest nowelizacja dokumentu – powody i konsekwencje zmiany jego statusu ze Standardów na Wskazówki, odniesienie do Standardów ogólnych, wnioski wynikające z recepcji pierwszego dokumentu w środowisku oraz opis wprowadzonych zmian.

Diagnosis of persons applying for refugee status in Poland - discussion of amendments

Since the first standards of the refugee diagnosis process were established, significant changes have taken place in this area, related to the introduction of new regulations (general standards, new procedures for identification of refugees). The text describes the amendment of the document - reasons and consequences of changing its status from Standards to Guidelines, reference to General Standards, conclusions resulting from the reception of the first document in the environment and a description of the changes.Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Filipiak, M., Kamińska, A., Kamiński, K., Kownacka, E. (2014). Procedura identyfikacji osób o szczególnych potrzebach wnioskujących o nadanie statusu uchodźcy w Polsce – perspektywa psychologiczna. Pobrano dnia 01.05.2019 r. ze strony: https://diagnozowanieuchodzcow.wordpress.com/.

Filipiak, M., Tarnowska, M., Zalewski, B., Paluchowski, J. W. (2015). O systemie kształcenia ustawicznego psychologów diagnostów w Polsce. Roczniki Psychologiczne, 18(2), 157-184.

Kamińska, A., Zalewski, B. (2017). Zniekształcenia i błędy w procesie diagnozowania cudzoziemców – refleksje w kontekście wskazówek realizacji standardów prowadzenia procesu diagnozy. Wystąpienie podczas I Konferencja z cyklu Diagnoza w praktyce psychologicznej pt. „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania”, 16-17.03.2017, Uniwersytet SWPS, Warszawa.

Paluchowski, J. W., Tarnowska, M., Filipiak, M., Zalewski, B. (2015). Standardy diagnozy psychologicznej. [W:] M. Filipiak, W. J. Paluchowski, B. Zalewski i M. Tarnowska (red.), Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia (57-93). Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Wądołowska, K. (2014). Praca z tłumaczem w terapii i diagnozie psychologicznej. Specyfika pracy oraz zalecenia dla psychologów współpracujących z tłumaczami na rzecz cudzoziemców. Pobrano dnia 01.05.2019 r. ze strony: https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/standardy-diagnostyczne/zespol-roboczy-ds-diagnozowania-uchodzcow/. Praca niepublikowana.

Zalewski, B., Kamińska, A. (2015). Diagnoza osób starających się o otrzymanie statusu uchodźcy w Polsce. [W:] M. Filipiak, W. J. Paluchowski, B. Zalewski i M. Tarnowska (red.), Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia (321-342). Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Zalewski, B., Pinkowska-Zielińska, H., Zapolska-Downar, M., Szymczyk, B. (w druku). Komentarz do dokumentu „Wskazówki realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego w diagnostyce par i rodzin do psychoterapii”, Nowiny Psychologiczne, 1.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Bartosz Piotr Zalewski