Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem głównym pisma jest sprawozdanie z prac dotyczących teoretycznych i aplikacyjnych problemów diagnozowania psychologicznego w różnych obszarach (zdrowia, choroby, selekcji, orzecznictwa), ze szczególnym naciskiem na informacje o trafności i rzetelności metod diagnostycznych, ich interpretacji oraz poprawności tworzenia nowych metod. Każdego roku na uczelniach kształcących psychologów prowadzone są setki badań z wykorzystaniem komercyjnych (kupowanych w Polsce i polskich wydawców) i/lub własnych narzędzi diagnostycznych. Jest wśród nich wiele prac wartościowych i wartych opublikowania, także ze względu na ich praktyczna przydatność. Zachęcanie ich autorów do publikowania nie tylko zwiększa ich kompetencje, ale też buduje przekonanie, że ich praca się liczy, że ma znaczenie dla osób spoza diady: magistrant-promotor. Publikacje w czasopiśmie pozwolić mogą na dostęp innych osób do gotowych autorskich narzędzi lub polskich adaptacji narzędzi zagranicznych. Artykuł to szybki i trwały sposób na udostępnienie interesujących wyników i refleksji środowisku psychologów.

Wychodzimy z założenia, że proces badania trafności narzędzi psychologicznych (testów) trwa przez cały czas używania danego narzędzia i praktycznie się nie kończy. Dlatego jesteśmy zainteresowani wynikami badań w różnych grupach, jak też korelatami wyników testowych.

Pismo jest otwarte na praktykę psychologiczną i współpracę z innymi ośrodkami akademickimi.

Jako Instytut Psychologii UAM chcemy tą drogą działać na rzecz otoczenia, szczególnie na rzecz praktyki psychologicznej oraz stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju studentów i doktorantów. Mamy nadzieję, że publikacje w czasopiśmie pozytywnie wpłyną na praktykę diagnozowania i jego nauczanie.

 

Działy

Artykuły przeglądowe

Redaktorzy
 • Piotr Haładziński
 • Marta Molińska
 • Daria Paniotova
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Doniesienia z badań

Publikowane prace:
opis wyników i raport na temat właściwości psychometrycznych narzędzi komercyjnych wykorzystanych w pracy magisterskiej/innej
opis wyników i raport na temat właściwości psychometrycznych tworzonych na użytek pracy magisterskiej/innej narzędzi badawczych
prace kazuistyczne (nieznany albo mało znany jednostkowy przypadek kliniczny lub z zakresu poradnictwa, trudny i/lub interesujący z powodów szeroko rozumianej diagnostyki psychologicznej)
prace opisujące techniczne rozwiązania problemów pojawiających się podczas stosowania testów psychologicznych.

Redaktorzy
 • Piotr Haładziński
 • Marta Molińska
 • Daria Paniotova
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Listy

Listy do redakcji dotyczące prac publikowanych w czasopiśmie, jak i problemów istotnych dla środowiska.

Prace nie są recenzowane.

Redaktorzy
 • Piotr Haładziński
 • Władysław Paluchowski
 • Anna Słysz
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Teksty zamawiane

Inne teksty zamawiane oraz numery specjalne.

Redaktorem odpowiedzialnym jest osoba zamawiająca tekst lub numer.

Redaktorzy
 • Piotr Haładziński
 • Marta Molińska
 • Władysław Paluchowski
 • Daria Paniotova
 • Anna Słysz
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Informacje i komunikaty

Informacje o nowych metodach diagnostycznych, notatki kronikarskie i informacyjne (w tym sprawozdania ze zjazdów naukowych krajowych i zagranicznych, komunikaty itp.).

Redaktorzy
 • Władysław Paluchowski
 • Anna Słysz
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Przegląd czasopism

Tłumaczenia streszczeń z wybranych czasopism światowych, poświęconych psychodiagnostyce.

Prace nie są recenzowane.

Redaktorzy
 • Władysław Paluchowski
 • Anna Słysz
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje książek

Recenzje książek dot. diagnozowania, metod i technik diagnostycznych i psychometrii.

Recenzja nie może był krótsza niż 3 strony i nie powinna był dłuższa niż 10 stron. Recenzja powinna mieć charakter oceniająco-krytyczny; może jednocześnie zawierał swoistą zachętę do lektury. Powinna zawierał dokładny opis bibliograficzny recenzowanej książki.

Prace w tym dziale nie są recenzowane.

Redaktorzy
 • Władysław Paluchowski
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Wszystkie konieczne kroki procedury recenzowania opisane są po zalogowaniu się na stronie recenzji (link jest przesłany w mailu). Po przyjęciu recenzji tekstu należy tekst pobrać oraz ocenić, korzystając z formularza zawartego na stronie recenzji. Po przesłaniu recenzji należy wybrał z listy swoją co do niego rekomendację. Cały ten proces kończy wysłanie maila do redaktora działu.

Autorzy, którzy nadsyłają artykuły do publikacji wyrażają tym samym zgodę na procedurę recenzencką czasopisma, na ewentualne naniesienie poprawek sugerowanych przez recenzentów oraz na publikację tekstu w formie elektronicznej.

Teksty kierowane do publikacji przyjmowane są wyłącznie na podstawie oceny ich wartości naukowej, prezentację osiągnięć naukowych, przydatności dla praktyki psychologicznej i bez komercyjnego celu.

Każdy artykuł poddawany jest w pierwszym etapie ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie kierowany do recenzentów.

Warunkiem dopuszczenia tekstu do dalszych czynności recenzyjnych (drugiego etapu) jest jego zgodność z profilem czasopisma.

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której zatrudniony jest autor.

Stosuje się zasadę, że autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. podwójnie ślepa recenzja). W przypadku tekstu opartego na pracy magisterskiej (lub w odniesieniu do innej pracy, niż magisterska) recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów.

Recenzowanie trwa do 4 tygodni.

Recenzja sporządzona według jest jednakowych kryteriów  i musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem (a. tekst nadaje się do druku; b. tekst nie nadaje się do druku; c. tekst nadaje się do druku po wskazanych przez recenzenta zmianach lub uzupełnieniach).

Recenzent przekazuje Redakcji recenzję sporządzoną w postaci elektronicznej (formularz recenzji). Redakcja nie przyjmuje recenzji, które nie są zgodna z przesłanym wzorem recenzji.

Recenzent powinien niezwłocznie poinformować redakcję o dostrzeżonym znaczącym podobieństwie (pokrywaniu się) treści recenzowanego tekstu z inną znaną mu pracą.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących

Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec Redakcji.

W przypadku rozbieżnych albo sprzecznych opinii recenzentów, redakcja prosi o ocenę wyspecjalizowanego w danej dziedzinie członka rady naukowej pisma.

W sprawach spornych ostateczną decyzję o kwalifikacji do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

Teksty nie mające charakteru naukowego (listy, informacje i komunikaty, przegląd czasopism, recenzje książek) nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez redaktora naczelnego.

 

Harmonogram publikacji

Czasopismo jest rocznikiem, publikowanym nieregularnie. Teksty mogą być publikowane kolektywnie, jako część numeru. Alternatywnie, poszczególne teksty mogą być publikowane tak szybko, jak tylko jest to możliwe poprzez dodanie ich do spisu treści aktualnego numeru „online first”. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja internetowa.

 

Polityka Open Access

 Licencja Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0.