Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Testy psychologiczne w praktyce i badaniach?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Tekst przekazywany do publikacji należy zgłosić przez system redakcyjny. Autorów prosimy o utworzenie konta na stronie czaspisma i zapoznanie się z instrukcją obsługi panelu sterującego procedurą składania materiałów, recenzowania oraz śledzenia przez Autorów losów wniosku.

Wszystkie manuskrypty powinny był dostarczane do redakcji w postaci plików powszechnie dostępnych procesorów tekstu (.doc, .docx lub .rtf). Tabele i rysunki należy włączał w tekst (nie załączać w oddzielnym pliku ani nie zamieszczać poza tekstem).

Zgłaszane do opublikowania teksty powinny się mieścić w jednym z działów czasopisma.

Tekst należy przygotował wg następujących zasad: Imię Nazwisko, Afiliacja, tytuł: Times New Roman 12, bold; w tekście czcionka Times New Roman 12p z interlinią 1,5 i wyrównaniem do lewej; czcionka w tabeli taka sama jak w tekście przy odstępie 1; w tekście nie stosować wyróżnień (pogrubień i rozstrzeleń); wszystkie skróty powinny być wyjaśnione w miejscu w którym po raz pierwszy pojawiają się w tekście; nie wprowadzać podziału wyrazów, nie przerzucać pojedynczych liter kończących wers do nowego wiersza; tylko śródtytuły 1. i 2. stopnia wg APA; przypisy na dole strony numerowane kolejno automatycznie rozpoczynające się od wielkiej litery, nie używać: ibidem, tamże itd.; numeracja stron na dole po prawej; na końcu tekstu nienumerowany spis cytowanej literatury 11p przy odstępie 1 w porządku alfabetycznym wg wymagań APA; przy cytowaniach źródeł internetowych prosimy o podanie daty dostępu: [dostęp: dd.mm.rrrr].

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA: https://www.researchgate.net/publication/255697235_Podstawowe_standardy_edytorskie_naukowych_tekstow_psychologicznych_w_jezyku_polskim_na_podstawie_regul_APA lub https://pracmet.strony.ug.edu.pl/upload/files/3/standardy_apa_pl.pdf

Streszczenie powinno zawierać od 50 do 120 słów. Słowa kluczowe (3-5) ułożone w porządku alfabetycznym (nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy). Tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

Statystyki należy podawać zawsze wraz ze stopniami swobody w nawiasie, natomiast symbole statystyk (z wyjątkiem tych, które oznaczone są literami greckimi) – kursywą. Z wyjątkiem p wszystkie wartości statystyk (średnie, korelacje, testy) podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi czy w tekście składanym do publikacji przywołane zostały ważne dla analizowanych zagadnień artykuły polskie, publikowane zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych.

 

Teksty nie mające charakteru naukowego (listy, informacje i komunikaty, przegląd czasopism, recenzje książek) nie powinny mieć większej objętości niż 6,5 tysięcy znaków razem ze spacjami, czyli ok. 4 stron.

Doniesienia z badań empirycznych nie powinny przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego, wliczając w to bibliografię, tabele, ryciny oraz przypisy (27 tysięcy znaków razem ze spacjami, czyli do ok. 15 znormalizowanych stron), które powinny był przesłane w jednym pliku. Wszystkie doniesienia z badań powinny mieć taką samą strukturę:

 • Wprowadzenie teoretyczne (krótka analiza literatury przedmiotu lub podstaw teoretycznych metody, definicje pojęciowe przedmiotu pomiaru, definicje operacyjne (wskaźniki), związki z innymi konstruktami teoretycznymi (zmiennymi) (i ew. hipotezy) do ok. 30% objętości całego tekstu; część teoretyczna może był podzielona na kilka części, z których każda poprzedzona jest śródtytułem, zgodnie z regułami hierarchizacji śródtytułów)
 • Badania własne
  • Metoda (opis wykorzystanych narzędzi, w tym: dane formalne testów, liczba skal i ich krótki opis; liczba i format pozycji testowych; cechy psychometryczne (dane o rzetelności i trafności komercyjnej/oryginalnej wersji testu) do ok. 15%)
  • Procedura badania (metodyka badania oraz opis badanych grup (i ew. opis procedury adaptacji kulturowej) do ok. 5%; wykorzystane materiały i metody statystyczne do ok. 5%
 • Uzyskane wyniki (w tym szczególnie: cechy psychometryczne narzędzi w badanych grupach trafność, rzetelność; struktura czynnikowa) do ok. 30%
 • Dyskusja wyników w świetle literatury do ok. 10%
 • Zakończenie do ok. 5% (w tym ew. uwagi i ograniczenia prezentowanego badania)
 • Literatura cytowana

Doniesienia z badań z wykorzystaniem testów psychologicznych w pracach magisterskich wymagają pisemnej rekomendacji (recenzji) promotora i recenzenta pracy magisterskiej.

Takie doniesienie z badań powinno w nienumerowanym przypisie na pierwszej stronie był opatrzone w informację, że tekst napisany został na podstawie pracy magisterskiej pod tytułem ABC przygotowanej pod kierunkiem XY i zrecenzowanej przez YZ w PQ (lub o podobnej treści w odniesieniu do innej pracy, niż magisterska).

W przypadku omawiania autorskich narzędzi należy zaznaczył, że pełna wersja dostępna jest u Autora (i podać swój adres sieciowy).

W czasopiśmie cały proces przygotowywania tekstu do druku realizowany jest na drodze elektronicznej. Autor po zalogowaniu może śledził aktualny status swojego artykułu.

Podczas składania tekstu do druku należy kolejno wykonywał wszystkie kroki procedury, w tym: przesłanie pliku do redakcji z własnego komputera oraz zatwierdzenie wszystkich operacji.

Recenzent sporządza pisemną ocenę artykułu na odpowiednim formularzu. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, ew. warunkowego dopuszczenia do publikacji po wprowadzeniu stosownych poprawek.

Autor zostaje poinformowany o wyniku recenzji i jeśli taką konieczność wskazał recenzent dokonuje odpowiednich zmian w tekście.

Po dokonaniu poprawek Autor dostarcza do redakcji ostateczną wersję artykułu, przygotowaną zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Wydawnictwie. Do tekstu artykułu (pliku) Autor dołącza jako pierwszą stronę informację dla redakcji o zakresie wprowadzonych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska.

Ostateczną decyzję o druku artykułu podejmuje redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i finalnej wersji tekstu dostarczonej przez autora. Przed wydrukowaniem praca przesyłana jest do ostatecznej korekty autorskiej w postaci pliku.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku przedłożenia do druku prac wcześniej publikowanych (przedruków bez jakichkolwiek zmian w treści) należy dołączyć pisemną zgodę autorów i wydawnictwa na ich wykorzystanie oraz umieścić tę informację w tekście.
 2. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku przedłożenia do druku własnego artykułu wcześniej już publikowanego w postaci przeredagowanej (zmienionej, uzupełnionej), autor jest obowiązany dołączyć do niego odpowiednią notę ze wskazaniem pierwotnego tytułu, miejsca i czasu publikacji oraz wydawcy.
 3. Przyjmuję do wiadomości, że w czasopiśmie zamieszcza się jedynie prace, które zostały wykonane z wykorzystaniem legalnej wersji narzędzia. Także w tej sprawie Autor przedstawia stosowne oświadczenie oraz odpowiednią adnotację w tekście pracy.
 4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wykorzystywania w badaniach adaptowanego przeze mnie narzędzia załączę zgodę autora oryginału na tłumaczenie i adaptację kulturową.
 5. Przyjmuję do wiadomości, że w rubryce "Komentarz dla redaktora" można podać nazwiska i adresy mailowe proponowanych recenzentów (jest to konieczne w wypadku doniesienia z badań opartego na obronionej pracy magisterskiej).
 

Prawa autorskie

Wydawca nie nabywa autorskich praw majątkowych do wydrukowanych prac. Licencja Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0.