Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Testy psychologiczne w praktyce i badaniach?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Doniesienia z badań nie powinny przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego, wliczając w to bibliografię, tabele, ryciny oraz przypisy (40 tysięcy znaków razem ze spacjami, czyli do ok. 22 znormalizowanych stron), które powinny był przesłane w jednym pliku. Streszczenie powinno zawierał od 50 do 120 słów.

Tekst należy przygotował wg następujących zasad: w tekście czcionka szeryfowa Times New Roman 12p z interlinią 1,5 i wyrównaniem do lewej, czcionka w tabeli taka sama jak w tekście przy odstępie 1, w tekście nie stosował wyróżnień, pogrubienia tylko w śródtytułach, tylko śródtytuły 1. i 2. stopnia wg APA, przypisy na dole strony numerowane kolejno automatycznie rozpoczynające się od wielkiej litery, numeracja stron na dole po prawej, nienumerowany spis cytowanej literatury 11p przy odstępie 1 w porządku alfabetycznym)

Wszystkie doniesienia z badań powinny mieł taką samą strukturę:

Wprowadzenie teoretyczne

krótka analiza literatury przedmiotu lub podstaw teoretycznych metody, definicje pojęciowe przedmiotu pomiaru, definicje operacyjne (wskaźniki), związki z innymi konstruktami teoretycznymi (zmiennymi) (i ew. hipotezy) do ok. 30% objętości całego tekstu; część teoretyczna może był podzielona na kilka części, z których każda poprzedzona jest śródtytułem, zgodnie z regułami hierarchizacji śródtytułów
Badania własne

Metoda

opis wykorzystanych narzędzi, w tym: dane formalne testów, liczba skal i ich krótki opis; liczba i format pozycji testowych; cechy psychometryczne (dane o rzetelności i trafności komercyjnej/oryginalnej wersji testu) do ok. 15%
Procedura badania

metodyka badania oraz opis badanych grup (i ew. opis procedury adaptacji kulturowej) do ok. 5%
wykorzystane materiały i metody statystyczne do ok. 5%
Uzyskane wyniki

w tym szczególnie: cechy psychometryczne narzędzi w badanych grupach trafność, rzetelność; struktura czynnikowa do ok. 30%
Dyskusja

wyników w świetle literatury do ok. 10%
Zakończenie

ew. uwagi i ograniczenia prezentowanego badania do ok. 5%
Literatura cytowana

Doniesienie z badań powinno w przypisie na pierwszej stronie był opatrzone w informację, że tekst napisany został na podstawie pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem XY i zrecenzowanej przez YZ w PQ (lub o podobnej treści w odniesieniu do innej pracy, niż magisterska).

W przypadku omawiania autorskich narzędzi należy zaznaczył, że pełna wersja dostępna jest u Autora (i podał swój adres sieciowy).

Manuskrypty powinny był dostarczane do redakcji w postaci plików powszechnie dostępnych procesorów tekstu (.doc, .docx lub .rtf). Tabele i rysunki należy włączał w tekst (nie załączał w oddzielnym pliku ani nie zamieszczał poza tekstem).

Teksty składane do druku powinny spełniał opisane wymagania, a w pozostałych sprawach spełniał aktualne standardy edytorskie American Psychological Association (z wyłączeniem tych, które niezgodne są z polskimi zasadami ortografii i interpunkcji). Materiały nie spełniające standardów formalnych nie będą rozpatrywane.

Informacje o wymaganiach APA:

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

http://www.pracmet.strony.ug.edu.pl/upload/files/3/standardy_apa_pl.pdf

Jak redagował artykuły naukowe zgodnie ze standardami APA?

http://biblioteka.dsw.edu.pl/assets/files/INFORMACJA_NAUKOWA/PREZENTACJE/Wiosenne_warsztaty_5.pdf

Pomocne mogą był też wskazówki EASE (Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych

http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-june2013-polish.pdf

oraz

Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny

http://publications.europa.eu/code/pl/pl-4000000.htm

W czasopiśmie cały proces przygotowywania tekstu do druku realizowany jest na drodze elektronicznej. Autor po zalogowaniu może śledził aktualny status swojego artykułu.

Podczas składania tekstu do druku należy kolejno wykonywał wszystkie kroki procedury, w tym: przesłanie pliku do redakcji z własnego komputera (krok 3) oraz zatwierdzenie wszystkich operacji (krok 5).

Recenzent sporządza pisemną ocenę artykułu na odpowiednim formularzu. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, ew. warunkowego dopuszczenia do publikacji po wprowadzeniu stosownych poprawek.
Autor zostaje poinformowany o wyniku recenzji i jeśli taką konieczność wskazał recenzent dokonuje odpowiednich zmian w tekście.

Po dokonaniu poprawek Autor dostarcza do redakcji ostateczną wersję artykułu, przygotowaną zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Wydawnictwie. Do tekstu artykułu (pliku) Autor dołącza jako pierwszą stronę informację dla redakcji o zakresie wprowadzonych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska.
Ostateczną decyzję o druku artykułu podejmuje redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i finalnej wersji tekstu dostarczonej przez autora. Przed wydrukowaniem praca przesyłana jest do ostatecznej korekty autorskiej w postaci pliku.
Teksty nie mające charakteru naukowego (recenzje, listy itp.) nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez redaktora naczelnego.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja internetowa.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku przedłożenia do druku prac wcześniej publikowanych (przedruków bez jakichkolwiek zmian w treści) należy dołączyć pisemną zgodę autorów i wydawnictwa na ich wykorzystanie oraz umieścić tę informację w tekście.
  2. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku przedłożenia do druku własnego artykułu wcześniej już publikowanego w postaci przeredagowanej (zmienionej, uzupełnionej), autor jest obowiązany dołączyć do niego odpowiednią notę ze wskazaniem pierwotnego tytułu, miejsca i czasu publikacji oraz wydawcy.
  3. Przyjmuję do wiadomości, że w czasopiśmie zamieszcza się jedynie prace, które zostały wykonane z wykorzystaniem legalnej wersji narzędzia. Także w tej sprawie Autor przedstawia stosowne oświadczenie oraz odpowiednią adnotację w tekście pracy.
  4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wykorzystywania w badaniach adaptowanego przeze mnie narzędzia załączę zgodę autora oryginału na tłumaczenie i adaptację kulturową.
  5. Przyjmuję do wiadomości, że w rubryce "Komentarz dla redaktora" można podać nazwiska i adresy mailowe proponowanych recenzentów (jest to konieczne w wypadku doniesienia z badań opartego na obronionej pracy magisterskiej).
 

Prawa autorskie

Wydawca nie nabywa autorskich praw majątkowych do wydrukowanych prac.